1. ÜLDSÄTTED

1.1 MTÜ Eesti Mustangi Klubi (edaspidi klubi) on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik,

Kurtna tee 33-1. Kurtna, 75518 Harjumaa.

1.2 Klubi eesmärgiks on ühendada Mustangi omanikke ja aidata kaasa Mustangite arvu suurenemisele Eestis, mille saavutamiseks

teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:

1.2.1 Mustangi, kui Ameerika autotööstuse ühe sümboli tutvustamine ja propageerimine Eestis.

1.2.2 Ürituste ja sõitude korraldamine Eestis ja väljaspool.

1.2.3 Ühine osavõtt erinevatest autoüritustest.

1.2.4 Mustangi`dega seonduva tehnilise info jagamine ja klubiliikmete igakülgne abistamine tehniliste probleemide lahendamisel.

 

  1. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1 Klubi liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel

ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.

2.2 Klubisse sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab juhatus.

2.3 Igal Klubi tegevliikmel on õigus:

2.3.1 osaleda Klubi tegevuses;

2.3.2 osaleda Klubi üldkoosolekutel;

2.3.3 valida ja olla valitud Klubi juhtorganitesse;

2.3.4 osaleda Klubi tegutsemist puudutavate küsimuste arutamisel;

2.3.5 teha ettepanekuid kõigis Klubi tegevust puudutavates küsimustes;

2.3.6 võtta osa Klubi poolt korraldatavate ürituste ettevalmistamisest;

2.3.7 saada täielikku informatsiooni Klubi tegevuse kohta;

2.3.8 astuda Klubist välja

2.4 Iga Klubi tegevliige on kohustatud:

2.4.1 kinni pidama Klubi põhikirjast ning täitma Klubi üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid vastavalt käesolevale põhikirjale;

2.4.2 suhtuma heaperemehelikult Klubi varasse ning kokkuleppel osalema selle hooldamisel, korraldamisel ja hankimisel;

2.4.3 kasutama Klubi varustust, atribuutikat ja sümboolikat Klubi poolt ettenähtud korras;

2.4.4 tasuma liikmemaksu ja teisi makseid vastavalt Klubi üldkoosoleku poolt kehtestatud korrale;

2.4.5 võtma osa Klubi tegevusest ja kaasa aitama Klubi põhikirjaliste eesmärkide täitmisele;

2.5 Klubi liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtkonnalt igakülgset teavet klubi tegevuse kohta.

2.6 Klubi liige võidakse klubist välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:

2.6.1 Ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu.

2.6.2 On esitanud klubisse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid,mille tõttu tema vastuvõtmine klubi liikmeks ei olnud õiguspärane.

2.6.3 Kasutab klubi sümboolikat ebaväärikalt.

2.6.4 Klubi liikme klubist väljaarvamiseks on vaja vähemalt 2 juhtkonna liikme nõusolekut.

2.7 Klubi vara:

2.7.1 Klubi ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajatele, liikmele,

juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud

isikutega seotud isikutele.

2.7.2 Klubi liikmete tehtavad panused, samuti tegevuses omandatud vara kuulub klubi ühisomandisse.

2.7.3 Klubi liikmed kohustuvad oma tegevuse tulemusel, ürituste ja sümboolika müükide korraldamisel saadud rahalised ja muud materiaalsed

vahendid kasutama klubi eesmärkide saavutamiseks.

2.7.4 Ükski klubi liige ei tohi teha tehinguid, millega kahjustatakse klubi mainet, eesmärke ja/või ühist vara.

 

  1. JUHTIMINE

3.1 Klubi kõrgeimaks organiks on juhatuse koosolek vastavalt seadusele

3.2 Klubi juhatuse valib klubi liikmetest koosnev üldkoosolek.

3.3 Klubi üldkoosoleku kokkukutsumiseks on vajalik vähemalt 4 klubi tegevliikme sooviavaldus.

3.4 Juhatuse koosoleku kokkukutsumisel, kvoorumil ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.

3.5 Klubi juhatus valitakse 3 aastaks ja sinna kuulub kolm liiget, kelle määrab üldkoosolek.

3.6 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustuvõimeline, kui koosolekul osaleb üle

poole liikmetest, otsuste vastuvõtmiseks on vaja häälteenamust.

3.7 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

3.8 Klubi juhtkonna poolt ühiselt kolmandate isikute ees võetud kohustuste eest vastutavad juhatuse liikmed solidaarselt.

 

  1. MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

4.1 Klubi võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning koolitustegevusega.

4.2 Klubi tegevus lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

4.3 Klubi tegevuse lõpetamise otsustab klubi juhtkond.

4.4 Klubi tegevuse lõpetamiseks on vajalik vähemalt 3 juhtkonna liikme nõusolekut.

4.5 Klubi tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga

klubile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.